Open on Mon – Fri 09:00-17:00

TEL : 02-538-6996

facebook technicalbiomed

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • การกรอกฟอร์ม

  • โทรศัพท์

  • อีเมล

  • ช่องทางโซเซียลมีเดีย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

  • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

 

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

 

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

 

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

 

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) โครงการพันนา เอกมัย-รามอินทรา (เซ็นทรัล อีสต์วิลล์) เลขที่ 106 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ https://www.technicalbiomed.com/en/home-en/

หมายเลขโทรศัพท์ 092-573-9907

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนกการตลาด

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) โครงการพันนา เอกมัย-รามอินทรา (เซ็นทรัล อีสต์วิลล์) เลขที่ 106 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 092-573-9907

WCAM2022

WCAM 2022

WCAM2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ
“WCAM 2022”

ขอเชิญชวนแพทย์ด้านความงาม และเวชปฎิบัติทั่วไป ร่วมงานประชุม World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-Aging and Alternative Medicine (WCAM 2022)
จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – 27 มีนาคม 2565
ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
 
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย และอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ทางด้าน Surgery, Medicine, Anti-aging เป็นต้น
____________________________
โอกาสนี้ เทคนิคอลไบโอเมด ขอเชิญคุณหมอทุกท่านเยี่ยมชมบูธ (S3-S4) เรานำเทคโนโลยีทางด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย มาตรฐาน Gold Standard นำเข้าจากอเมริกาและเยอรมัน มาร่วมแสดงในงานด้วยเช่นกันค่ะ อาทิ
• PicoSure – Picosecond laser Alexandrite 755 nm.
• SculpSure – WarmSculpting Diode laser 1060 nm.
• Potenza – Microneedling combines Monopolar and Bipolar RF.
• NeoGraft – Hair restoration system.
• Venus Viva MD – NanoFractional RF.
• Venus Legacy – Body slimming machine.
• body-jet Evo -Premium fat transfer and body contouring.
• body-jet – Gentle hydro liposuction.
• MedioStar Monolith – Diode laser for hair removal.
 

Share this post

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction

ISAPS Thailand 2022

ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
ISAPS 2022 Phuket, body jet liposuction
ISAPS 2022 Phuket, Q-graft® for regenerative fat cells, SVF harvesting

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ
“ISAPS Thailand 2022”

พบกับงานประชุมเชิงวิชาการ “ISAPS Thailand 2022” ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม –วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม Phuket Marriott Resort &
Spa, Merlin Beach จังหวัดภูเก็ต
 
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มาบรรยายด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ทันสมัย รวมถึงแชร์เทคนิคการผ่าตัด และอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย
 
____________________________
👩‍⚕ โอกาสนี้ เทคนิคอลไบโอเมด ขอเชิญคุณหมอทุกท่านเยี่ยมชมบูธ (S21) เรานำเทคโนโลยีทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย มาตรฐาน Gold Standard จากเยอรมัน มาร่วมแสดงในงานด้วยเช่นกันค่ะ อาทิ
📍 body-jet evo, Premium Hydrodissection and Lipotransfer
📍 body-jet, Hydrodissection and Lipotransfer
📍 Q-graft for regenerative fat cells/SVF harvesting.

Share this post

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
46th DST Online Annual Meeting 2022

งานประชุมเชิงวิชาการ 46th DST Annual Meeting 2022

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย - 46th DST Annual Meeting 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ
"46th DST Annual Meeting 2022"

ในครั้งนี้ “46th DST Annual Meeting 2022” มาในรูปแบบ Online Meeting ภายใต้ธีม Dermatology for The New Normal กับหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้งอัพเดทเทรนด์ ความรู้ใหม่ ๆ จากทั่วโลก จัดขึ้นโดย #สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565

 

More Detail: https://dst.or.th/meeting/
Attend the Meeting: https://meeting.dst.or.th/
Official language: English

Share this post

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
PICOSURE EXCLUSIVE WORKSHOP 2022 ครั้งที่ 3

PICOSURE EXCLUSIVE WORKSHOP 2022 (ครั้งที่ 3)

PICOSURE EXCLUSIVE WORKSHOP 2022 ครั้งที่ 3

We are pleased to introduce you to
"PICOSURE EXCLUSIVE WORKSHOP 2022"
The Initiation of The World's First Picosecond Laser 755 NM.

Join featured speakers 
Clin.Prof.Dr.Niwat Polnikorn

📍 Date: 28 February 2022
⏳ Time: 8:00 a.m. – 17:00 p.m.
🔰 Venue: Dr. Niwat’s Skin and Laser Surgery Clinic @Hua Hin, Thailand.
👩🏻‍⚕️ Limit 17 seats.

We hope that you will take the time to visit us at our PicoSure workshop 2022 – The initiation of the world’s first Picosecond laser 755 nm. with our team.

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ADAC WEEKEND FORUM 2022
ADAC WEEKEND FORUM 2022
ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ADAC WEEKEND FORUM 2022”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

พบกับ Technicalbiomed ได้ที่งานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ADAC WEEKEND FORUM 2022

• ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022
“Hands-on workshop” เวลา 08:00 น. – 14:00 น.
• ณ Radisson Blu Plaza, Bangkok The Suit, 3rd Floor
 
“ขอเชิญคุณหมอที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ลงทะเบียน “รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน Fabric Bag Save The World” ได้ที่บูธ Technicalbiomed”
 
โอกาสนี้ ทางบริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ได้นำครื่องมือแพทย์เสริมความงามมาตรฐาน Gold Standard ชั้นนำระดับโลกมาใช้ Hand-On ด้วยกันทั้งหมด 4 เทคโนโลยีดังนี้ค่ะ
• SculpSure – Laser for non-invasive body contouring (technicalbiomed.com/sculpsure-th/)
• Venus Viva MD – NanoFractional-RadioFrequency (technicalbiomed.com/venus-viva-md-th/)
• Monolith – Hair removal-Diode laser (technicalbiomed.com/mediostar-th/)
• Cynergy – Vascular treatment (technicalbiomed.com/cynergy-th/)
WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ CASA2022

CASA2022 CHULALONGKORN ANNUAL SURGERY & AESTHETIC CONFERENCE

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ CASA2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“CASA2022”
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565

CHULALONGKORN ANNUAL SURGERY & AESTHETIC CONFERENCE” งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. “Hands-on workshop”
• ณ หน่วยผิวหนัง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 โซน C
• ณ ห้องตรวจโรคผิวหนัง อาคาร ภปร. ชั้น 14

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสาขาต่าง ๆ หลายท่าน มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และในครั้งนี้มีการทำ Hands-on workshop เครื่อง Venus Viva MD – NanoFractional radiofrequency โดยได้รับเกียรติจาก
• ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

• พญ.นลินี ปิติพรชัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3tXRk2W

_____________________

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น “Full-day symposium”
• ณ ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน A

พบกับเทคนิคอลไบโอเมด พร้อมกับเครื่องมือแพทย์เสริมความงามมาตรฐาน Gold Standard ชั้นนำระดับโลกมากมาย อาทิ

•  PicoSure Laser – Picosecond laser

•  Venus Viva MD – NanoFractional radiofrequency

•  Cynergy – Vascular treatment

•  MCL31 Dermablate – Fractional erbium:YAG laser

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ CASA2022
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ CASA2022

SCHEDULE

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »
???????? ???????? 2021

PicoSure focus on the versatile revolution (ครั้งที่ 2)

PICOSURE FOCUS ON VERSATILE REVOLUTION

PRECISION & PERFORMANCE PICOSECOND LASER 755 NM.

ครั้งที่ 2

ประมวลภาพบรรยากาศงานอบรมเชิงวิชาการ PICOSURE TRAINING 2021 ครั้งที่ 2
" PICOSURE FOCUS ON VERSATILE REVOLUTION. PRECISION & PERFORMANCE PICOSECOND LASER 755 NM."
(PRIVATE EXCLUSIVE TRAINING)
โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร แพทย์ผิวหนังระดับแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมเป็นผู้บรรยายการอบรมพร้อมแชร์เทคนิคเคล็ดลับการใช้ PicoSure Laser 755 NM. รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาผิวและรอยโรคในด้านต่าง ๆ จัดขึ้น ณ Dr.Niwat’s Skin and Laser Surgery Clinic, CYNOSURE LEARNING CENTER

PICOSURE FOCUS ON VERSATILE REVOLUTION

PicoSure focus on the versatile revolution (Private exclusive training)

PICOSURE FOCUS ON VERSATILE REVOLUTION

PRECISION & PERFORMANCE PICOSECOND LASER 755 NM.

ประมวลภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ภายในงานอบรมสุด Exclusive กับ PicoSure Workshop 2021
ภายใต้คอนเซ็ปต์ PicoSure Focus on Versatile Revolution. Precision & Performance Picosecond Laser 755 nm.
จัดขึ้น ณ Dr.Niwat’s Skin and Laser Surgery Clinic, CYNOSURE LEARNING CENTER เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร แพทย์ผิวหนังระดับแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมเป็นผู้บรรยายการอบรมพร้อมแชร์เทคนิคเคล็ดลับการใช้ PicoSure Laser 755 NM. รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาผิวและรอยโรคในด้านต่าง ๆ

ADAC Weekend Forum 2021

ADAC Weekend Forum 2021

ADAC Weekend Forum 2021

ADAC Weekend Forum 2021

Intensive Training Course with Hands-on Workshop”

August 7 – September 19, 2021

Venue: Radisson Blu Plaza Bangkok

Room: Suite, Fl. 3

 
งานประชุมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของ ADAC – ADAC Weekend Forum 2021 การประชุมที่เน้นการแนวทางการปฏิบัติ การรักษาแก้ไข ช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้และแนวทางที่เหมาะสม จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้าน Aesthetic Dermatology ของประเทศไทย
 
นอกจากองค์ความรู้ที่ได้รับแล้ว ผู้เรียนยังจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ADAC ที่เราสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาปัญหาต่างๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆได้ เป็นสังคมการแบ่งปันเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนครับ
ในปีนี้ เราพยายามจะทำการประชุมแบบ face to face ให้ได้ โดยปัจจุบันเรายังยืนยันการจัดในสถานที่คือที่โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok ตรงสุขุมวิท 27 นะครับ เพราะการเจอกัน เรียนอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน ย่อมดีกว่าครับ ตอนนี้เรายังเหลือที่อีกไม่มากแล้วครับ เพราะเนื่องด้วยข้อกำหนดของรัฐที่เราจะจัดการประชุมหลายท่านไม่ได้ครับ ใครที่ยังไม่ได้สมัคร ด่วนเลยครับ ก่อนต้องรอไปอีกปี
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

WCAM2022
News & Events
Technicalbiomed

WCAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“WCAM 2022” ขอเชิญชวนแพทย

Read More »
ISAPS 2022 Phuket, body jet evo liposuction
News & Events
Technicalbiomed

ISAPS Thailand 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ“ISAPS Thailand 2022” พบก

Read More »
ADAC WEEKEND FORUM 2022
News & Events
Technicalbiomed

ADAC WEEKEND FORUM 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ADAC WEEKEND FOR

Read More »